کسب درآمد از انتشار تحلیل و سیگنال-کلیک کنید

رتبه بندی تحلیلگران بازار های بورس، ارزدیجتیال و فارکس

در زیر میتوانید تحلیلگران برتر بورس، ارز دیجیتال و فارکس را مشاهده کنید و به بهترین شکل آن ها را مقایسه کنید. این تحلیلگران در سوشال تریدینگ سیچک پروفایل عمومی دارند.

مقایسه تحلیلگران در بازار ارز دیجیتال

نامکل سیگنال هاریسک به ریوارد کلدرصد برد کلشاخص سودآوری کلسیگنال های این ماهریسک به ریوارد ماهدرصد برد ماهشاخص سودآوری ماهعملیات
gold_hunter_91331.5855.882.00-1.0-1.01.0
wave1.618701.9363.773.40-1.0-1.01.0
Mr.Hunter201.9152.632.120-1.0-1.01.0
Amo Sajad4947.5534.6925.260-1.0-1.01.0
radoon31-0.852.0-0.861-1.0-1.01.0
SIGNAL TRADING581.1858.181.640-1.0-1.01.0
مهدی445.2864.529.60-1.0-1.01.0
EAAURA3812.838.898.150-1.0-1.01.0
حمید321.0100.01.02-1.0-1.01.0
Alibani2797940.7384.62538674.00-1.0-1.01.0
babaei_eco_crypto2011.4583.187.157-1.0-1.01.0
Uash5557322532.060.048.00-1.0-1.01.0
Lightland30.2766.670.540-1.0-1.01.0
سیزف01.0100.01.00-1.0-1.01.0
Shayans141.4842.861.110-1.0-1.01.0
cor143.3171.438.270-1.0-1.01.0
samira62143.4716.670.690-1.0-1.01.0
Moon trader172.1552.942.420-1.0-1.01.0
Sole8-1067776285727003.075.0-3203328857181009.00-1.0-1.01.0
علیرضا01.0100.01.00-1.0-1.01.0
hosein.r53.2940.02.190-1.0-1.01.0
امیر محمودی210.0100.0990.00-1.0-1.01.0
asghari80.3571.430.880-1.0-1.01.0
ali bargharar01.0100.01.00-1.0-1.01.0
karen718.8442.8614.130-1.0-1.01.0
sorkhi61.6160.02.420-1.0-1.01.0
Davoodd7061.0100.01.00-1.0-1.01.0
king_trader_02401.0100.01.00-1.0-1.01.0
Vahidkarimi50.00.00.00-1.0-1.01.0
M. trader51.6150.01.610-1.0-1.01.0

مقایسه تحلیلگران در بازار فارکس

نامکل سیگنال هاریسک به ریوارد کلدرصد برد کلشاخص سودآوری کلسیگنال های این ماهریسک به ریوارد ماهدرصد برد ماهشاخص سودآوری ماهعملیات
gold_hunter_9193-0.0641.111.00-1.0-1.01.0
wave1.61815-0.080.01.00-1.0-1.01.0
Mr.Hunter80-0.5960.26-0.891-1.0-1.01.0
Amo Sajad60.1750.01.00-1.0-1.01.0
radoon142.6564.291.00-1.0-1.01.0
SIGNAL TRADING01.0100.01.00-1.0-1.01.0
مهدی2-0.050.01.00-1.0-1.01.0
EAAURA2-0.00.01.00-1.0-1.01.0
حمید01.0100.01.00-1.0-1.01.0
Alibani3-0.0633.331.00-1.0-1.01.0
babaei_eco_crypto01.0100.01.00-1.0-1.01.0
Uash55573211.0100.01.00-1.0-1.01.0
Lightland20-0.5647.371.00-1.0-1.01.0
سیزف210.0161.91.000.0100.00.0
Shayans6-0.040.01.00-1.0-1.01.0
cor92.6177.781.00-1.0-1.01.0
samira6201.0100.01.00-1.0-1.01.0
Moon trader01.0100.01.00-1.0-1.01.0
Sole8-0.8344.441.00-1.0-1.01.0
علیرضا90.1227.271.00-1.0-1.01.0
hosein.r4-0.0250.01.00-1.0-1.01.0
امیر محمودی610.0100.0990.0210.0100.0990.0
asghari01.0100.01.00-1.0-1.01.0
ali bargharar80.071.431.020.0100.00.0
karen01.0100.01.00-1.0-1.01.0
sorkhi01.0100.01.00-1.0-1.01.0
Davoodd7001.0100.01.00-1.0-1.01.0
king_trader_02450.5960.01.00-1.0-1.01.0
Vahidkarimi01.0100.01.00-1.0-1.01.0
M. trader11.0100.01.00-1.0-1.01.0

مقایسه تحلیلگران در بازار بورس

نامکل سیگنال هاریسک به ریوارد کلدرصد برد کلشاخص سودآوری کلسیگنال های این ماهریسک به ریوارد ماهدرصد برد ماهشاخص سودآوری ماهعملیات
gold_hunter_901.0100.01.00-1.0-1.01.0
wave1.61801.0100.01.00-1.0-1.01.0
Mr.Hunter01.0100.01.00-1.0-1.01.0
Amo Sajad01.0100.01.00-1.0-1.01.0
radoon01.0100.01.00-1.0-1.01.0
SIGNAL TRADING01.0100.01.00-1.0-1.01.0
مهدی210.0100.0990.00-1.0-1.01.0
EAAURA01.0100.01.00-1.0-1.01.0
حمید01.0100.01.00-1.0-1.01.0
Alibani01.0100.01.00-1.0-1.01.0
babaei_eco_crypto410.0100.0990.00-1.0-1.01.0
Uash55573201.0100.01.00-1.0-1.01.0
Lightland01.0100.01.00-1.0-1.01.0
سیزف01.0100.01.00-1.0-1.01.0
Shayans01.0100.01.00-1.0-1.01.0
cor40.00.00.00-1.0-1.01.0
samira6252.5440.01.70-1.0-1.01.0
Moon trader01.0100.01.00-1.0-1.01.0
Sole01.0100.01.00-1.0-1.01.0
علیرضا01.0100.01.00-1.0-1.01.0
hosein.r01.0100.01.00-1.0-1.01.0
امیر محمودی01.0100.01.00-1.0-1.01.0
asghari01.0100.01.00-1.0-1.01.0
ali bargharar01.0100.01.00-1.0-1.01.0
karen01.0100.01.00-1.0-1.01.0
sorkhi01.0100.01.00-1.0-1.01.0
Davoodd7001.0100.01.00-1.0-1.01.0
king_trader_02401.0100.01.00-1.0-1.01.0
Vahidkarimi01.0100.01.00-1.0-1.01.0
M. trader01.0100.01.00-1.0-1.01.0